POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem Sklepu Internetowego adadmeble.pl, zwanego dalej Sklepem, jest Artur Dzikowski i Agnieszka Dzikowska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “ADAD” Dzikowski Artur, Dzikowska Agnieszka Spółka Cywilna z siedzibą w Jaśle,
ul. Wyspiańskiego 4, 38-200 Jasło, Adres e-mail adad@szafa.com.pl, Tel 13 43 83 510
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Stroną dokonującą zakupów w Sklepie mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Klientem”.
Konsumentem jest osoba fizyczna, która składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin Sklepu udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://adadmeble.pl/regulamin/
Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu przy użyciu stosownego formularza, podczas rejestracji, składania zamówienia lub w zamówieniu złożonym drogą elektroniczną.
Podczas korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu, należy składać Właścicielowi Sklepu – “ADAD” Dzikowski Artur, Dzikowska Agnieszka Spółka Cywilna z siedzibą w Jaśle, ul. Wyspiańskiego 4, 38-200 Jasło. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz gwarancji jakości można składać w trybie wskazanym w punkcie V Regulaminu.

II. OFERTA SKLEPU i CENY

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich lub euro i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
Ceny podane w Sklepie dotyczą tylko oferty Sklepu i są ważne tylko w ofercie internetowej. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie na stronie internetowej https://adadmeble.pl/czas-realizacji/.
Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
Cena towaru może zostać obniżona w przypadku posiadania przez Klienta kodu promocyjnego i jego wprowadzenia w odpowiednim miejscu formularza zamówienia, zgodnie z warunkami promocji.
Informacje o towarach podane są na stronach Sklepu, w szczególności zawierają opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sklep na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie oferowane produkty są nowe i nie posiadają wad fizycznych.
Fotografie produktów umieszczonych na stronie Sklepu przedstawiają rzeczywiste produkty. Grafiki, próbki kolorystyczne, wzorniki stanowią komputerowa wizualizację oferowanych produktów i mogą się różnić od rzeczywistych produktów, kolorów, wybarwień.

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW, PŁATNOŚCI

Klient składa zamówienie (Zamówienie) za pośrednictwem elektronicznego formularza udostępnionego na stronie Sklepu.
Przyjęcie do realizacji Zamówienia rozpoczyna się z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia następującego przez użycie przycisku„złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”„kup teraz” „zapłać teraz” „potwierdź zakup„. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma na podany w Zamówieniu adres e-mail Potwierdzenie złożenia zamówienia.
Klient wraz z Potwierdzeniem Zamówienia otrzymuje na adres e-mail:
– fakturę Pro-forma na podstawie, której powinien dokonać płatności
– potwierdzenie informacji o kosztach transportu
Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do wypełnienia przez Klienta Formularza Zamówienia w porozumieniu z Klientem, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu – do odstąpienia od realizacji Zamówienia.
5 .Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku wyboru opcji zapłaty – „Przedpłata” – warunkiem realizacji Zamówienia jest całkowita zapłata wartości Zamówienia.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient w terminie 14 dni od złożenia zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia Właściciela Sklepu do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta, przed upływem 30 dni od dnia przekazania złożenia Zamówienia przez Klienta.
Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT lub paragonem, który jest wysyłana do Klienta na adres pocztowy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.
8 .Faktura VAT lub paragon wystawiany jest po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.
9 .W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Termin realizacji zamówienia produktów wyprzedażowych wynosi 14 dni roboczych. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się że zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem, o niedostępności towaru.
Klient może zmodyfikować lub odstąpić (niezależnie od wypadków przyznających uprawnienie do odstąpienia przewidzianych w treści Regulaminu lub w przepisach prawa) od złożonego Zamówienia do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany lub odebrany – w przypadku odbioru osobistego przez Klienta.
W przypadku towarów niestandardowych realizowanych na indywidualne, specjalne zamówienie Klienta, uprawnienie do odstąpienia Klientowi nie przysługuje (np. blaty cięte na wymiar).
Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu i wymaga podania numeru faktury Pro-forma i zmian, jakie Klient chce wprowadzić.
13 . Płatności za zamówione towary Klient powinien dokonać w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, chyba że co innego zostanie wskazane w Potwierdzeniu zamówienia .
Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy: 61 8627 1011 2001 0029 3428 0001.
W tytule wpłaty Klient jest zobowiązany wskazać numer transakcji lub towar, którego dotyczy płatność.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować “ADAD” Dzikowski Artur, Dzikowska Agnieszka Spółka Cywilna z siedzibą w Jaśle, ul. Wyspiańskiego 4, 38-200 Jasło, Adres e-mail adad@szafa.com.pl, Tel (0-13) 44 854 39. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej (link do formularza). Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

19.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
19.2. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
19.3. Zwracane produkty należy odesłać na adres “ADAD” Dzikowski Artur, Dzikowska Agnieszka Spółka Cywilna z siedzibą w Jaśle, ul. Wyspiańskiego 4, 38-200 Jasło, Adres e-mail adad@szafa.com.pl, Tel
(0-13) 44 854 39 z dopiskiem ZWROT niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

19.4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
19.5. Klient. ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy W przypadku braku określenia przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy- danych, gdzie ma nastąpić zwrot przekazanych przez Klient środków, Sprzedający przekaże wpłacone środki na rachunek z którego otrzymał wpłatę.
Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera lub dostawcy.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z kurierem/dostawcą spisują protokół odmowy przyjęcia towaru z uwagi na jego uszkodzenia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w transporcie Klient ma prawo odmówić przyjęcia towaru, zobowiązany jest jednak natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Właściciela
Sklepu.

DOSTAWA

Dostawa obywa się w wybrany przez Klienta sposób:
a) dostawa towaru przez firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres lub
b) odbiór osobisty przez Klienta.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną doliczone do ceny towaru o czym Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru własnego, koszty dostawy wynoszą 0 zł.
Koszty Dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.

V. REKLAMACJE

W przypadku towarów objętych gwarancją, Klient uprawniony jest do skorzystania bezpośrednio z gwarancji na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do każdego sprzedanego produktu.
Reklamacje zakupionego towaru należy zgłosić:

a) za pośrednictwem poczty e-mail, wysłanej na adres: biuro@szafa.com.pl;
b) telefonicznie pod numerem: (0-13) 44 854 39 – numer dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 – 16.
c) za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres :
Dzikowski Artur, Dzikowska Agnieszka S.C. “ADAD”
Ul. Wyspiańskiego 4
38 – 200 Jasło;
Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta.
W reklamacji należy wskazać w szczególności dane identyfikujące Klienta, dane zakupionego towaru, na czym polega niezgodność towaru z umową oraz określić swoje żądanie.
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na piśmie na wskazany przez Klienta adres pocztowy.
Reklamacje składane przez Klientów nie będących konsumentami rozpatrywane będą według przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, o ile strony nie ustalą odmiennie.
Zwracający odpowiada za właściwe zapakowanie zwracanego towaru w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w transporcie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.),
Korzystanie ze Sklepu oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Klientów ze Sklepu, w szczególności składanych za jego pośrednictwem zamówień i ich realizacją, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem spraw, w których Klient jest jednocześnie Konsumentem.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

PLIKI COOKIES

1. INFORMACJE OGÓLNE.
1. Operatorem Serwisu adadmeble.pl jest Dzikowski Artur, Dzikowska Agnieszka S.C. ADAD,
ul Wyspiańskiego 4, 38 – 200 Jasło, NIP: 685 10 46 732.2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a.Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).

2. Informacje w formularzach.
1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

3. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.
1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
6. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
7. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
8.Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
10. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.